Przechowalnictwo

Przechowalnictwo

Jak dobrze przechowywać jabłka

Dobrze przechowują się tylko owoce właściwie wyprodukowane, zebrane prawidłowo i w optymalnym terminie. Po umieszczeniu owoców w komorach przechowalniczych należy im zapewnić odpowiednie warunki. Najdłużej można je przechowywać w chłodniach ULO, przy stężeniu tlenu poniżej 1,5%.

W Polsce do długiego przechowywania przeznacza się głównie powszechnie uprawiane gatunki owoców ziarnkowych – jabłka i gruszki. Rokrocznie około 1 mln ton tych owoców trafia do przechowalni i chłodni z przeznaczeniem na rynek owoców świeżych. Wydłużenie okresu podaży, niemalże do czasu pojawienia się na rynku jabłek odmian wczesnych, wiąże się z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania. Zanim jednak owoce znajdą się w miejscu przechowywania, w celu zmniejszenia strat przechowalniczych, należy podjąć pewne profilaktyczne zabiegi już na etapie ich wzrostu i dojrzewania w sadzie. Tylko właściwie wyprodukowane owoce dobrze się przechowają, oczywiście przy zapewnieniu właściwych warunków.

Ochrona i zaopatrzenie w wapń

Do podstawowych zabiegów wpływających na uzyskanie dobrej jakości owoców przeznaczonych do długiego przechowywania zalicza się m.in. właściwą ochronę przed chorobami i szkodnikami oraz zaopatrzenie ich w wapń. Niedostateczna ochrona przed chorobami w sadzie skutkuje często rozwojem tych chorób w okresie przechowywania, np. gorzkiej zgnilizny, szarej pleśni i parcha przechowalniczego. Również uszkodzenia owoców spowodowane przez szkodniki – owocnicę jabłkową, owocówkę jabłkóweczkę, owocnicę niszczylistkę, a zwłaszcza zwójkówki – negatywnie wpływają na proces przechowywania. W niektórych rejonach sadowniczych poważnych uszkodzeń owoców dokonują ptaki, głównie szpaki i kwiczoły. Również uszkodzenia mechaniczne owoców po gradobiciu wpływają na rozwój chorób w przechowalniach i chłodniach, głównie zgnilizny owoców.

Odrębną sprawą jest zaopatrzenie owoców w wapń, zasadniczo wpływające na ich dobre przechowywanie i zapobiegające rozwojowi gorzkiej plamistości podskórnej – GPP. W przeszłości owoce przed składowaniem w chłodni wraz ze skrzyniopaletami były poddawane kąpieli w roztworze wapnia, tzw. mleczku wapiennym,. Obecnie takich metod się nie stosuje, polegając na kilkukrotnym opryskiwaniu zawiązków i owoców w sadzie preparatami wapniowymi.

Termin i technika zbioru

Bardzo ważnym zagadnieniem niedocenionym przez wielu sadowników jest wyznaczenie optymalnego terminu zbioru owoców. W zależności od posiadanej bazy przechowalniczej i zakładanego okresu przechowywania, wyznacza się termin zbioru poszczególnych odmian jabłek i gruszek. Najprostszą, uniwersalną i najczęściej stosowaną metodą określania stopnia dojrzałości owoców jest niewątpliwie test skrobiowy. Sadownik może wykonać go samodzielnie. Do tego celu nie musi posiadać żadnej aparatury pomiarowej, a jedynie roztwór jodu w jodku potasu oraz tablice skrobiowe, przedstawiające obraz barwnej reakcji skrobi zawartej w owocach z roztworem jodu w jodku potasu.

Po stwierdzeniu właściwej fazy dojrzałości zbiorczej należy rozpocząć zbiór, przeznaczając do przechowywania jedynie owoce spełniające wymagania dla klas handlowych I i, w najgorszym przypadku, II klasy. Wszystkie pozostałe należy zebrać po zbiorze owoców deserowych jako owoce przemysłowe.

Jednym z warunków dobrego przechowywania i zapewnienia wysokiej jakości owoców jest prawidłowa technika zbioru. Jabłka deserowe należy zbierać z wielką starannością, nie dopuszczając do odgnieceń przy ich zrywaniu, podczas ich wysypywania ze zbieraczy do skrzynek lub skrzyniopalet, transportu i składowania w przechowalni lub chłodni. Owoce uszkodzone mechanicznie przechowują się źle. W krótkim czasie dochodzi bowiem do rozwoju procesów gnilnych.

Jest jeszcze jedna zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać przy umieszczaniu owoców w komorach. Najmniej dojrzałe należy składować w chłodniach z KA, a dojrzałe w chłodniach zwykłych lub przechowalniach, z przeznaczeniem do krótkotrwałego przechowywania lub do bezpośredniej konsumpcji.

Schłodzić jak najszybciej po zbiorze

Po umieszczeniu owoców w komorach przechowalniczych należy im zapewnić odpowiednie warunki. Podczas dojrzewania w procesie oddychania owoce zużywają tlen, a zawarte w nich węglowodany zostają przetworzone na dwutlenek węgla i wodę, przy jednoczesnym uwalnianiu się określonych ilości ciepła. Najważniejszym czynnikiem ograniczającym dojrzewanie owoców bezpośrednio po zbiorze jest jak najszybsze obniżenie ich temperatury. Najlepiej, aby w pierwszej dobie przechowywania schłodzić miąższ do około 4°C. Najkorzystniej jest to robić stopniowo, np. pozostawiając owoce po zbiorze w skrzyniopaletach na noc, gdy temperatura powietrza spada poniżej 10°C. Takie owoce wczesnym rankiem można przewieźć do komory, stopniowo obniżając temperaturę do ok. 4°C. Zapobiega się w ten sposób powstawaniu miękkiej oparzelizny chłodniowej owoców. Po wypełnieniu całej komory przechowalniczej należy ustalić optymalną temperaturę przechowywania. Dla jabłek i gruszek wynosi ona 0,5-3°C. W przypadku przechowywania wielu odmian jabłek w jednej komorze optymalną i bezpieczną temperaturą jest 2°C. Dla gruszek jest ona dużo niższa i dla odmian przeznaczonych do długiego przechowywania wynosi 0,5-0°C. Wzrost temperatury o około 3°C powoduje znaczne przyspieszenie dojrzewania gruszek, ich żółknięcie i mięknięcie miąższu.

Warunki w przechowalni

Drugim istotnym parametrem przechowywania owoców ziarnkowych – jabłek i gruszek – jest wilgotność względna atmosfery przechowalniczej, która przy danej temperaturze przechowywania powinna wynosić ok. 90%. Zbyt niska wilgotność powoduje więdnięcie owoców i znaczną utratę ich masy, a zbyt wysoka może być przyczyną rozwoju chorób fizjologicznych i grzybowych. Bardzo ważną rolę w spowalnianiu tempa procesów życiowych schłodzonych owoców odgrywa skład atmosfery przechowalniczej. Obecnie w Polsce mają zastosowanie trzy podstawowe technologie przechowywania owoców w chłodniach:

    – NA (w normalnej atmosferze) – 21% O2 + 78% N2 + reszta gazów,

    – MA (w modyfikowanej atmosferze) – 16% O2 + 5% CO2 + reszta N2,

    – KA (w kontrolowanej atmosferze) – 5% CO2 + 3% O2 + reszta N2,

    – ULO (w niskotlenowej atmosferze) – < 1,5% O2 + około 1,5% CO2 + reszta N2.Najdłużej – w chłodniach ULO Najkrócej owoce można przechowywać w chłodniach NA, w których dojrzewanie hamowane jest jedynie przez niską temperaturę powietrza. Nieco dłużej przechowuje się je w MA, a najdłużej w KA, gdzie w sposób kontrolowany obniża się stężenie tlenu do 3%, a stężenie dwutlenku węgla utrzymuje się na poziomie nieprzekraczającym 5%. W celu usuwania nadmiaru dwutlenku węgla najczęściej stosuje się wapno hydratyzowane lub płuczki węglowe. Przy stwierdzeniu braku tlenu dopuszcza się do komór powietrze atmosferyczne.Najdłużej owoce można przechowywać w chłodniach ULO przy stężeniu tlenu poniżej 1,5%. Tak składowane przechowują się długo, zachowując wysoką jędrność, kwasowość i zieloną zasadniczą barwę skórki, co składa się na wysoką jakość konsumpcyjną owoców, nawet po kilkumiesięcznym okresie przechowywania.Niezależnie od zastosowanej technologii przechowywania, powinno się przeprowadzać okresową kontrolę przechowywanych owoców. Ich próbki po wyjęciu z komory należy przenieść do pomieszczenia o temperaturze pokojowej i obserwować zachodzące zmiany. W takich warunkach szybko pojawiają się na nich pierwsze symptomy chorób fizjologicznych i grzybowych, co jest sygnałem do przyspieszenia decyzji o sprzedaży owoców danej odmiany.


Kontrolowana atmosfera

Koniecznym warunkiem przystosowania obiektu do potrzeb KA, jest uzyskanie gazoszczelności. Technologie tradycyjne, to stosowanie w tym celu blachy stalowej ocynkowanej albo aluminiowej. W obu wypadkach złącza są uszczelniane olkitem.

Nowsze rozwiązania to zastosowanie żywic epoksydowych zbrojonych (laminowanych) włóknem szklanym lub tkaniną. Technologia ta jest skuteczna i trwała. Z powodzeniem zdaje też egzamin przy gazoszczelnym adaptowaniu podłóg.

W obiekcie murowanym możliwe jest też nakładanie lakierów poliuretanowych na tynk wewnątrz komory. Bardzo obiecująca wydaje się metoda u nas najnowsza, to jest natryskiwanie pianką poliuretanową tynku na ścianach i stropie. Metoda jest uniwersalna, bo pianka jest jednocześnie izolacją termiczną, parochłonną i gazoszczelną.Jeśli obiekt buduje się od podstaw, to najczęściej stosuje się płyty panelowe z rdzeniem poliuretanowym. Ich konstrukcją nośną jest stalowy szkielet, a profesjonalny montaż zapewnia dobrą izolację termiczną i gazoszczelność. Jest to jednak jedna z najdroższych technologii.

Najprostszym wariantem technologii KA jest kontrolowana atmosfera, gdzie CO2 + O2 zawsze = 21%. Nadmiar CO2 dyfunduje na zewnątrz przez właz kontrolny, umieszczony w drzwiach gazoszczelnych. Na jego miejsce wnika do komory O2. Czas otwarcia włazu: 15-45 minut każdego dnia. Sposób jest prosty, ale w Polsce prawie nie stosowany.

Kontrolowana atmosfera standardowa (5% CO2 + 3% O2) jest najlepsza dla wielu odmian jabłek. Do usuwania CO2 wytwarzanego przez owoce w czasie oddychania służy tzw. płuczka. Zawartość tlenu zmniejszają albo same owoce – oddychając, albo redukuje się ją, stosując tzw. separatory azotu lub konwertory.

ULO jest technologią najnowszą (na rysunku). Wszystkie parametry atmosfery są tu pod ścisłą kontrolą. W porównaniu ze zwykłą chłodnią, ULO pozwala przedłużyć okres przechowywania jabłek nawet o połowę. Dla odmian zimowych oznacza to wejście na rynek w maju-czerwcu.

    Ponadto system ULO ma następujące zalety:

    zmniejszenie strat owoców na skutek chorób,

    utrzymanie lepszej jędrności owoców (wilgotność względna powietrza na poziomie 95-98%),

    dobre zachowanie zielonej barwy zasadniczej skórki.

W systemie ULO owoce są wstępnie schładzane w tej samej komorze, gdzie będą przechowywane. Po osiągnięciu wymaganej temperatury przechowywania, za pomocą generatora azotu obniża się zawartość O2, ale tylko do poziomu 5-6%. Dalsze obniżenie jego zawartości (do poziomu poniżej 2%) powinny spowodować same oddychające owoce. Komora jest jednak hermetyczna i dlatego w końcu tlenu zrobiłoby się zbyt mało. Zapobiega temu rura, zaopatrzona w zawór, która w razie potrzeby doprowadza go wraz z powietrzem atmosferycznym. Jej wylot znajduje się przed wentylatorem parownika, czyli w miejscu, gdzie stale panuje podciśnienie.

Utrzymywanie właściwego stężenia CO2 jest możliwe dzięki pracy płuczki z węglem aktywnym (absorbuje on powierzchniowo CO2). Zanim dojdzie do stanu nasycenia, następuje „czyszczenie” (regeneracja) węgla aktywnego przez powietrze atmosferyczne. Węgiel w płuczce musi być suchy, gdyż wydajność wilgotnego jest dużo niższa.

Stałą kontrolę stężenia CO2 i O2 umożliwiają analizatory. Ostatnio pojawiły się mało zawodne, dokładne i stosunkowo tanie analizatory, których praca opiera się na wskazaniach czujników chemicznych. Istnieje możliwość sprzężenia ich pracy z elektronicznymi sterownikami, w celu automatycznego regulowania składu gazowego atmosfery.

Urządzeniem, które reguluje niewielkie zmiany ciśnienia w komorze, jest worek kompensacyjny („płuco” komory). Jego zadaniem jest utrzymanie ciśnienia w komorze na poziomie zewnętrznego, by przez ewentualne nieszczelności nie przedostawało się powietrze atmosferyczne. Dodatkowym zabezpieczeniem przed zmianami ciśnienia są zawory bezpieczeństwa – nadciśnienia i podciśnienia. Dają one możliwość wyrównywania większych różnic ciśnień, które mogą powstać podczas schładzania atmosfery w komorze.

Istnieje także możliwość usuwania etylenu z atmosfery komory. Umożliwia to katalityczny dopalacz etylenu, który pracuje w temperaturze 240°C. Osiąga się przy tym dodatkową korzyść, bo w powietrzu, które przez niego przechodzi, są niszczone zarodniki grzybów chorobotwórczych. Uważa się, że usuwanie etylenu ma zastosowanie przy stężeniach tlenu wyższych niż 1,5%.


Schładzarki glikolowe

zastosowanie schładzarek glikolu w komorach do przechowywania owoców lub warzyw, gdzie występuje długoterminowe przechowywanie produktu (np. w komorach z kontrolowaną atmosferą KA ULO), pozwala na utrzymanie pożądanej wysokości wilgotności powietrza na poziomie 95-97%, co ma niewątpliwy wpływ na jakość przechowywanego produktu. Jako układ chłodzenia pośredniego pozwala na bardzo precyzyjne ustalenie różnicy temperatur pomiędzy medium chłodzącym, a temperaturą w komorze i zachowanie przez długi okres przechowywania dobrej jakości składowanych produktów. System ten przy zastosowaniu zewnętrznej chłodnicy glikolu pozwala w okresach zimowych odzyskać „zimno” z otoczenia co ma duży wpływ na oszczędność energii elektrycznej i       ekologiczny tryb pracy. Schładzarka zapewnia wymagane wysokie bezpieczeństwo pracy, ponieważ podzielona jest na klika wewnętrznych obiegów chłodniczych, które ze sobą współpracują, a w razie awarii któregoś z nich wzajemnie się uzupełniają.Schładzarki glikolu znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i różnorakich procesach technologicznych. Urządzenia te są niezastąpione przy produkcji elementów z tworzyw sztucznych, podczas ich    obróbki termicznej i montażu gotowych podzespołów. Służą one do chłodzenia: wtryskarek, drążarek, obrabiarek, zgrzewarek, wydmuchiwarek do butelek, ponadto wykorzystywane są w procesach obróbki technicznej metali oraz w procesach galwanizowania. Schładzarki charakteryzują się wysoką niezawodnością pracy uzyskaną poprzez  wewnętrzny podział urządzenia na kilka obiegów chłodniczych, które w przypadku awarii jednego z nich wzajemnie się uzupełniają.Ponadto zapewniają precyzję w utrzymaniu parametrów pracy. Poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów zapewnia  się utrzymanie wysokiej czystości obiegu chłodzonego, oraz pozwala na wyeliminowanie odkładania się kamienia w kanałach chłodzonych. W zakładach o dużej ilości urządzeń wymagających chłodzenia pozwalają na stworzenie centralnego, zamkniętego systemu chłodzenia. Istotną zaletą jest także możliwość wykorzystania ciepła odpadowego odbieranego z chłodzonych urządzeń na potrzeby ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej.ODMIANY JABŁONICHOROBY i SZKODNIKI JABŁONINAWOŻENIE SADÓWPRZECHOWALNICTWOŚRODKI OCHRONYROŚLINMECHANIZACJA